ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN GROENE ZON

1. Afsluiten van de verkoop
De verkoopovereenkomst komt tot stand bij de ondertekening ervan of bevestiging per mail door de koper en na de aanvaarding door de verkoper onder de hierna vermelde algemene voorwaarden vermeld in de laatste offerte. De verkoopovereenkomst sluit bijgevolg de eigen algemene voorwaarden van de koper (indien bestaand) uit.

De verkoopovereenkomst gaat ervan uit dat de werken in 1 fase zullen gebeuren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij latere opdeling van de werken in verschillende fases op vraag van de koper kan een supplement aangerekend worden, in welk geval onder meer rekening gehouden zal worden met stockagekosten, bijkomende verplaatsingskosten en behandelingskosten.

Onze prijscalculatie is opgemaakt op basis van gegevens door de koper verstrekt en geldt ten indicatieven titel. Indien bij de effectieve opstart/uitvoering van het dossier blijkt dat deze gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid, zal de verkoper de koper hiervan in kennis stellen en de prijstechnische gevolgen hiervan voorleggen aan de koper.

De gewichten, afmetingen, capaciteiten en overige gegevens, opgenomen in de technische fiches, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden slechts, voor zover de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst.

2. Oplevering, aansprakelijkheid en waarborgen
De koper dient alle leveringen van de verkoper grondig te (laten) controleren bij de inontvangstname van de goederen c.q. onmiddellijk na de beëindiging van de levering en plaatsing. Inontvangstname van goederen geldt als aanvaarding. Onverminderd eerdere aanvaarding, worden goederen en diensten onherroepelijk geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan schriftelijke klacht per aangetekend schrijven binnen de 14 kalenderdagen na inontvangstname c.q. beëindiging van de levering en plaatsing.

Aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken, waaronder verstaan wordt alle gebreken die na grondig onderzoek kunnen ontdekt worden.

Bij de vaststelling van enig gebrek, zichtbaar of verborgen, mogen de geleverde of herstelde delen niet gedemonteerd worden of enige handeling worden uitgevoerd, buiten de tegenwoordigheid van de verkoper. De materiële vaststelling van het voorwerp der klacht moet tegensprekelijk gebeuren.
De waarborg van de verkoper vervalt en houdt dus op te bestaan wanneer het werk en/of de leveringen beschadigd worden door oorzaken welke vreemd zijn aan prestaties van de verkoper o.m. en in alle geval:

  • Indien dit werk of die leveringen behandeld, hersteld, gewijzigd, vervangen of gedemonteerd werden door een ander
    persoon dan de verkoper en zonder diens akkoord.
  • Indien de door de verkoper bewerkte en geleverde stukken op abnormale wijze behandeld werden.
  • Indien er een tekort aan normaal onderhoud was.

Herstellingen onder garantie worden door de verkoper in natura uitgevoerd zonder dat hiervoor enige schadevergoeding kan gevraagd worden.

De verkoper is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade (bedrijfsstoring, genotsderving en andere onkosten, derving van elektriciteitsproductie of inkomsten en dergelijke) of gevolgschade door welke oorzaak ook ontstaan.

De koper kan alleen beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen tegenover de verkoper heeft voldaan. Een klacht van welke aard dan ook kan nooit de opschorting van betalingen door de koper verantwoorden.

De verkoper geeft geen garantie op eventuele kleurverschillen die te merken zijn bij de zonnepanelen.

De garantie op de uitgevoerde werken bedraagt 2 jaar.

3. Bijkomende garantieregeling voor consumenten
De koper-consument geniet het voordeel van de wettelijke garantie conform art.1649 bis tot en met 1649 octies BW.. Elk gebrek aan overeenstemming, waarvan in bovenvermelde artikelen sprake, moet binnen een termijn van twee maanden, na kennisname van het gebrek door de koper aan de verkoper worden meegedeeld.

4. Netwerk
De omvormer heeft een stabiel netwerk nodig. Wij voorzien de aansluiting van de omvormer de eerste keer bij opstart van een normaal, niet beveiligd netwerk. Latere interventies zijn betalend. Indien de omvormer zich niet in een zone bevindt met toegang tot een stabiel draadloos wifinetwerk of er in een straal van 3 meter geen internetkabel aanwezig is, dan is de koper zelf verantwoordelijk voor het voorzien van bovengenoemde om het te kunnen online plaatsen van de omvormer. De klant is steeds verantwoordelijk voor de opvolging van de PV-productie en niet de verkoper.

5. Leveringstermijn
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn alle termijnen en data benaderend. Vertragingen geven de koper in geen geval het recht, de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren of de overeenkomst te verbreken/ontbinden; zij kunnen evenmin aanleiding geven tot prijsvermindering of tot betaling van om het even welke schadevergoeding in hoofde van de verkoper.

Onder “levering” dient daarbij te worden verstaan, de datum waarop de hoofdbestelling geleverd wordt en niet de datum van eventuele afwerking.

De leveringstermijnen zullen geschorst worden in geval de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd en in geval van overmacht, waaronder weerverlet e.d.

6. Facturatie en betaling
De verkoper is gerechtigd voorschotten te factureren en hiervan betaling te eisen van de koper alvorens de werken uit te voeren.

De installatie wordt gefactureerd en die factuur is contant betaalbaar na het plaatsen van de omvormer en de zonnepanelen binnen de 10 werkdagen na plaatsing en dus niet pas na de keuring, indien de omvormer niet kan geplaatst worden door voorziene vertragingen van de koper dienen de zonnepanelen betaald te worden binnen de 10 werkdagen na plaatsing, er kan dan een saldo van 350 euro blijven open staan tot na de aansluiting van de omvormer met een maximale termijn van 6 maanden, de aansluiting zal dan gebeuren op vraag van de koper.

Onverminderd eerdere (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding wordt de koper onweerlegbaar geacht een factuur van de verkoper aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd protest binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

De koper (onderneming) is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd die overeenkomt met de verwijlintrest zoals voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het achterstallig bedrag met een minimum van 125 EUR. Kortingen, aftrekken, inhoudingen e.d., om welke reden ook (zoals voor contante betaling) worden niet toegestaan.

De koper (consument ) is vanaf aanmaning een verwijlinterest verschuldigd aan een tarief van de wettelijke interest en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125 euro.

7. Eigendomsvoorbehoud
Onbetaalde goederen blijven eigendom van de verkoper, die zich ten allen tijde op zijn eigendomsvoorbehoud kan beroepen.

Dit belet niet dat alle risico op de koper overgaat vanaf de totstandkoming van de overeenkomst of, bij niet-geïndividualiseerde goederen, vanaf de individualisatie ervan door de verkoper.

8. Maatregelen bij plaatsing 
De koper draagt op eigen kosten en risico zorg voor de toegankelijkheid, de voorafgaande ontruiming en het zorgvuldig afdekken en/of opbergen van de aanwezige huisraad in de lokalen waar de werken deels zullen uitgevoerd worden. De koper draagt zorg voor de tijdige aansluitingen van alle inrichtingen en nutsvoorzieningen, noodzakelijk voor de plaatsing van het product.

Er dient voldoende parkeerplaats voorzien te worden door de klant om te kunnen installeren, er zijn steeds minimum 2 parkeerplaatsen nodig.

Er dienen steeds voldoende pannen/leien/tegelpannen voorzien te worden door de koper.

9. Exoneratiebeding
De verkoper is niet aansprakelijk voor de schade aangebracht aan het gebouw/inrichting van het gebouw tenzij in geval van opzet of grove nalatigheid.

10. Dienst na verkoop
Gedurende de eerste twee maanden volgend op de plaatsing zal de verkoper gratis nazorg verlenen. Na het verstrijken van de twee maanden wordt tijdens de resterende garantieperiode een forfaitair bedrag aangerekend ten titel van vervoerskosten ten belope van 80,00 euro excl. btw alsook de gebruikte materialen en werkuren. Wanneer uit het plaatsbezoek van de verkoper blijkt dat het gaat om een interventie en/of herstelling onder garantie, zal de verkoper bovenvermelde vervoersonkosten niet aanrekenen. De aanmelding van de PV installatie bij de netbeheerder valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de koper en geenszins onder de verkoper.

11. Annulatiebeding
Verbreking van deze overeenkomst (o.a. annulatie) geeft de niet verbrekende partij recht op een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 30 % op de overeengekomen totaalprijs. In geval van bewezen overmacht in de zin van art. 1147-1148 B.W. zijn betrokken partijen ontslagen van het betalen van een verbrekingsvergoeding.

Geleverde goederen worden niet teruggenomen of geruild.

Herhaald schriftelijk verzoek tot opmeting en/of plaatsing vanwege de verkoper zonder gevolg van de zijde van de koper, impliceert de éénzijdige verbreking lastens de koper, waarvoor de koper de verkoper schadeloos zal dienen te stellen conform de bovenvermelde paragraaf.

12. Verklaring
De koper verklaart en bevestigt uitdrukkelijk door zijn bestelling dat de daken voldoende stabiel zijn voor het dragen en bevestigen van de panelen. Indien bij de plaatsing de dakstructuur niet voldoende stabiel blijkt te zijn, zal de koper op eigen kosten de nodige werken laten uitvoeren.

De koper bevestigt tevens op de hoogte te zijn dat het niet toegelaten is om zonnepanelen te plaatsen op daken met asbest. De koper bevestigt dat zijn dak asbestvrij is, en zal in geval van twijfel een labotest laten uitvoeren en voorleggen. De koper is in elke hypothese volledig aansprakelijk voor het geval alsnog zou blijken dat zijn dak asbest bevat en dient de verkoper hiervoor volledig te vrijwaren. De verkoper is niet bevoegd om werken uit te voeren op asbesthoudende daken, noch om te beoordelen of een dak asbesthoudend is. Door de offerte goed te keuren verklaart de koper dat zijn dak asbestvrij is.

13. Milieu-administratieve vergunningen-subsidies
De verkoper kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen van de koper in het kader van milieuwetgeving. Kosten opgelegd in het kader van milieuwetgeving inzake verpakkingen, de terugname van afgedankt elektrische en elektronische apparatuur en milieutaks op batterijen, maken geen deel uit van de verkoopprijs. De verkoper heeft het recht om kosten in het kader van deze en andere milieuwetgeving, indien toepasselijk, afzonderlijk te factureren aan de koper. Ingeval van (nieuw)bouw, vernieuwbouw en/of alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen vereist zijn, wijst de verkoper alle verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid m.b.t. dergelijke administratieve vergunningen af. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de koper. De koper staat alleen in en dient op eigen verantwoordelijkheid de aanvraag voor subsidies in te dienen. Enig advies door de verkoper hierin ontslaat de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om een subsidieaanvraag correct en conform de voorwaarden in te dienen.

14. Bevoegdheidsclausule
Elk geschil tussen partijen valt onder de bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken te Gent.

15. Ongeldigheid van bedingen
Indien zou worden geoordeeld dat een beding van onderhavig algemene voorwaarden geheel of ten dele ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, zal dat geen invloed hebben op de andere clausules of bepalingen van deze overeenkomst.

In voorkomend geval zullen partijen besprekingen met mekaar aanknopen teneinde de ongeldige, nietige of niet afdwingbare verbintenis zowel qua inhoud als qua bedoeling te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare verbintenis die qua gevolgen zo nauw mogelijk aansluit bij die ongeldige, nietige of niet afdwingbare verbintenis.

Contacteer ons

Contacteer ons